ข่าวสารคณะ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารอำนวยการกลาง

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สัมมนาความร่วมมือระหว่างประเทศ Special International Collaborative Seminar

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง

สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model 1 สู่การดำเนินโครงกา..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร