ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา”
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะเชิงพหุวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเสริมรากฐานที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ
1.จัดการศึกษาตามหลักสังคมวิถีใหม่ และบูรณาการศาสตร์เชิงพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary Sciences) อย่างมีคุณภาพ
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและครอบคลุมผู้รับบริการทุกช่วงวัย
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพสู่สากล
3. บริการวิชาการตามพระราโชบายการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ในมิติด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความทันสมัยของเทคโนโลยี
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะอัตลักษณ์ 
“บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน
เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”