ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา”


วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเข้าสู่สากล


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเกษตร
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. สนันสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
5. บริหารจัดการตามหลักะรรมาภิบาล


อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”


เอกลักษณ์

“สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”