วิทยาเขต สะลวง-ขี้เหล็ก

ติดต่อเรา

ที่อยู่คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
 

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

สำนักงานคณะ 053-885400        
คณบดี 053-885401
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 053-885402
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 053-885403
การเงินและพัสดุ 053-885409
ฝ่ายงานวิชาการ 053-885410 , 053-885411
คณบดี(เวียงบัว)                                       053-885408
นโยบายและแผน   053-885400
ห้องพยาบาล   053-885412
ห้องพักอาจารย์(เพาะเลี้ยง) 053-885423
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  053-885422
อาคาเพาะชำ         053-885413
ห้องพักอาจารย์  053-885424
ห้องพักอาจารย์ (สัตว์น้ำ) 053-885417
ห้องปฏิบัติการ 053-885414
ห้องพักอาจารย์ (อุตสาหกรรม) 053-885425
คณบดี(เวียงบัว)     053-885408
ห้องคอมพิวเตอร์     053-885415
กิจการนักศึกษา        053-885426
ห้องประสานงาน 053-885408
ห้องสมุด   053-885416
ยานพาหนะ       053-885427