สายสนับสนุน

นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885403
E-Mail : tunyawan.12@gmail.com
นายธีรพงศ์ เตชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885411
E-Mail : teerapong_te@cmru.ac.th
นางอรพินธ์ นาคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885400
E-Mail : orapin_na@hotmail.com
นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-Mail : piluntasoot_s@hotmail.co.th
นางสาวเกตุนภา มกข์ดารา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885410
E-Mail : lokged_22@hotmail.co
นายวิหาร โคตมะณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-Mail : wihan_kho@cmru.ac.th
นายสุริยา แก้วต๋า
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
E-Mail : maxsuriya@hotmail.com
นายภควัต คชจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6142519
E-Mail : pakawatgod@gmail.com
นางสาวจินตภา อัจฉริยากร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
E-Mail : jintaphaa@hotmail.co.th
นางสาวอักษรา บุษบรรณ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885416
E-Mail : biblio_28@hotmail.com
นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-Mail : junekuakoon@hotmail.co.th
นางสาวนิภารัตน์ จันทรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-Mail : may_niparat@hotmail.co.th
นายสามารถ มณีมงคล
Samart Maneemongkol
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1838717
E-Mail : m_samart17@hotmail.com
นายภูวิศ อนันท์รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8216959
E-Mail : boyphuwit@gmail.com
นายประธาน วาดวิจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายองอาจ พันตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายอัครเดช เอกเรื่อง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายดานุพงษ์ กันทะโน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายพรชัย บัวตูม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายอนุพงษ์ กองงาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายกิติพันธ์ ตาน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายสมคิด ฆ้องเหล้ก
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ