ข้อมูลบุคลากร

นายสามารถ มณีมงคล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ นายสามารถ   มณีมงคล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 087-1838717
E-Mail m_samart17@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ