ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์จินตนา   สุวรรณมณี
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail jinny_9999@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ