สวนเกษตรครูน้อย Smart Little Farm

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ..

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

อบรมการแปรรูปสมุนไพรไตรคุณ พิมเสนน้ำ ยาหม่อง และน้ำมันไพล กา..

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร และ สวนเกษตรครูน้อย

อบรมการทำอาหารหมักเลี้ยงไก่ กิจกรรม “อิ่มท้องแล้วท่องสวน”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร และสวนเกษตรครูน้อย

โครงการสวนเกษตรครูน้อย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุ..

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาว..

กิจกรรมเตรียมความพร้อมครูรัก(ษ์)ถิ่น “อิ่มท้องไปท่องสวน”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร และสวนเกษตรครูน้อย คณะเทคโนโลยีการเก..

การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang Mai Showcase 2019”

ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอ..

การประชุมใหญ่สวนเกษตรครูน้อย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร