การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

งาน 98 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

พิธีทำบุญปีใหม่เมือง สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

รดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีถวายราชสดุดีวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรม เกี่ยว ตี สี ข้าว ภายใต้กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววั..

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด”

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ แปลงนาสาธิต โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่..

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่