การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมือ..

ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.45-11.00 ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD

การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมท..

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

Kick off Chiang Mai 25 อำเภอ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรอิน..

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าวและห้องประชุมเอื้องไม้ตึง

​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรม..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hacka..

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชน..

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัด..

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับคณะกรรมการ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่