การบริการทางวิชาการแก่สังคม

​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรม..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โคร..

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hacka..

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชน..

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัด..

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับคณะกรรมการ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำห..

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..