การประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2..

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (N..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัต..

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณ..

เมื่อวันที่ 27 พฤษถาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตร..

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัต..

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษ..

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิท..

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหล..

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา..

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลว..

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร..

นที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2..

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..