ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา..

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลว..

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร..

นที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2..

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้ก..

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต..

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สา..

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต..

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณ..

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี..

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบ..

10 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับโล่เกียรติยศ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256..

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่