การเงินและงบประมาณ

การประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..