ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/..

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภา..

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อัดเสียงรายการวิทยุ “ราชภัฏสัมพันธ์” ชวนติดตามคณะเทคโนโลยีกา..

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยรา..

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน "เตรียมการดี มีค..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งท..

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร