ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก คณะเทคโนโลยีการเกษ..

18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตบริการดี บุคลิกภาพ..

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมไข่มุก โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart F..

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสันกำแพง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยา..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม..

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัม..

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิ..

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่