ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่หอพระ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน..

ระหว่าวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ..

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนเชียงดาววิทย..

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่

การประชุมอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาค..

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาคว..

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ. พร้าว จ.เชียงใหม่

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสู..

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ ..

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ