บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ “เรื่องแนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุดและบริการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยบัณฑิตศึกษา” วิทยากรโดย คุณอักษรา บุษบรรณ์ บรรณารักษ์ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Word พื้นฐานเพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยบัณฑิตศึกษา” วิทยากรโดย คุณสามารถ มณีมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเรื่อง “ความสำเร็จและประสบการณ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” วิทยากรโดย คุณสกุลรัตน์  คำเจริญ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564   
20210908031443.jpg - บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210908031446.jpg - บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210908031445.jpg - บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210908031442.jpg - บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210908031441.jpg - บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210908031444.jpg - บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web