กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษา รายวิชา AG 1102 เกษตรปริทัศน์ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ เรื่อง “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำเสนอแหล่งอาหารใหม่ ไปชิมไก่แม่ฮ่องสอน สิคะ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเรื่อง “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” วิทยากรโดย คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ และคุณภควัต คชจันทร์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210909064144.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064146.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064148.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064145.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064139.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064141.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064143.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210909064142.jpg - กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web