โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร บรรยายในหัวข้อ ได้แก่ 1. Sustainable Agriculture and Food Security 2. Developing A Profitable and Resilient Agri-Business 3. Profitable and Sustainable Small Farm 4. The Use of Symbiotic Microbes in Agriculture 5. Seed Treatment Technologies 6. Some Organic Farming Techniques For a Sustainable Agriculture โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย Dr. Mohammad Reza Karbaschi Position: Postdoctoral Fellowship, Faculty of Science, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564   
20210910033656(1).jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033655.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033659.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033658.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033654.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033656.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033653.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210910033657.jpg - โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web