การบริการทางวิชาการแก่สังคม

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องบรรยาย สม 101 อาคารกิจการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210927024559.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024552.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024553.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024554.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024556.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024558.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024555.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210927024557.jpg - การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web