ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
ตำแหน่ง : กรรมการประจำคณะ
รศ.รัตนา อัตตปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการประจำคณะ
รศ.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการประจำคณะ
ผศ.(พิเศษ)สมคิด พรหมมา
ตำแหน่ง : กรรมการประจำคณะ