ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ จันทร์คำอ้าย
ตำแหน่ง : คณบดี
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์  จันทร์คำอ้าย
ตำแหน่ง คณบดี
ประเภทบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ