หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี
Jintana Suwannamanee
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : jintana_suw@g.cmru.ac.th
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
Watcharapong Wattanakul
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
E-Mail : w.wattanakul@rocketmail.com
อาจารย์ ดร.ณัฏวุฒิ ครุฑไทย
Nuttawut Krutthai
ตำแหน่ง : รองคณบดี
E-Mail : n.krutthai@kotmail.com
ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
Niraporn Chaiwang
ตำแหน่ง : รองคณบดี
E-Mail : Yho_009@hotmail.com
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
Supachai Sritiwong
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : sritiwong@gmail.com
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
Nakarin Pripwai
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : nakarinpripwai@hotmail.com