ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน "เตรียมการดี มีค..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งท..

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโ..

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ..

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยายาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของม..

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรายการวิทยุราชภัฏสัมพันธ์ “รา..

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88...