ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การคุยข้อตกลงการทำ MOU ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับบริษัท ..

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยรา..

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน "เตรียมการดี มีค..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งท..

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโ..