ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ได้รับการแต่งต..

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564

นายวีรวุฒิ เตจา รับรางวัลพระพิฆเนศวรนักศึกษาดีเด่น ระดับมหาว..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ได้รับการแต่งตั้งให้..

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565

แนะนำบุคลากรใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

แสดงความยินดี ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ รับรางวัลพระพิฆเนศวร..

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

แสดงความยินดีกับ นายอรรถพล สุธรรม รับรางวัลพระพิฆเนศวร นักศึ..

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

ขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางว..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย..

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจารย์ นริศรา วิชิต ที่ได้รับรางวั..

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถพล สุธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศ..

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโ..

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลื..

สายวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..