ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโ..

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ..

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยายาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของม..

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรายการวิทยุราชภัฏสัมพันธ์ “รา..

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88...

การประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนา..

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่..

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุม..

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..