ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่..

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหา..

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งท..

2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร และอาหารว่าง หอพักนักศ..

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช..

แนะนำอาจารย์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเก..

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาช..

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “จิตวิทยาดี สมรรถภาพสู..

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (KM)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้..

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

การประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเก..

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจก..

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกร..

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร