ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนี..

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่..

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย..

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..

การประชุมภาควิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข..

มื่อวันที่ 4 พฤศิกายน 2563 ณ NANEE Maerim Lake View อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แนะแนวหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแม่วินสามัคคี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิ..

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อ. บ้านธิ จ.ลำพูน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยา..

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่