คณะผู้บริหารปัจจุบัน

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

   
  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี  
  คณบดี  
     
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 และกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ และบริการวิชาการ
     
   
  นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล  
  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี   

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

   
  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  
  ประธานกรรมการประจำคณะ  
     
 ผศ. (พิเศษ) ดร.สมคิด พรหมมา รศ.รัตนา อัตตปัญโญ  รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
     
   
  ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร