งานห้องปฏิบัติการ

กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

> ประกาศ เรื่องกำหนดค่าบริการเครื่องวิทยาศาสตร์.pdf


ข้อมูลพื้นฐานห้องปฏิบัติการ

> ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร.pdf

> แนะนำอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร.pdf


แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด 2019

> Covid19-agri-01-1,2-ผู้ใช้บริการช่วง covid.pdf

> มาตรการความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ.pdf

> ประกาศแนวปฏิบัติป้องกันแพร่เชื้อในห้องปฏิบัติการ.pdf


ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย

1. ระเบียบ.pdf

2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย.pdf

3. ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการ.pdf

4. ขั้นตอนการใช้บริการห้องสโตร์.pdf

5. ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย.pdf

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ศ.2563.pdf


แบบฟอร์ม

1. ขอใช้ห้องปฏิบัติการ-เครื่องมือ-นักศึกษาปัญหาพิเศษ.pdf

2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการ-เครื่องมือ-นักศึกษาฝึกงาน.pdf

3. ขอใช้ห้องปฏิบัติการ-เครื่องมือ-โครงการวิจัย-บุคคลภายนอก.pdf

4. ขอใช้ห้องปฏิบัติการ - อบรม.pdf

5. แบบบยิมวัสดุ-อุปกรณ์ ฝึกงาน.pdf

6. ยืมเครื่องมือ-อุปกรณ์ใช้นอกอาคาร.pdf

7. เบิกอุปกรณ์เรียน.pdf

8. เบิกอุปกรณ์วิจัย.pdf

9. บันทึกของเสียหาย.pdf

10. ประเมิน.pdf

11. ใบติดหน้าตู้บ่ม.pdf

12. ฉลากติดขวดสารเคมี.pdf

เอกสารเผยแพร่

> เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน.pdf

> ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี.pdf

> ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา.pdf

> ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้บริการ.pdf

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ

> เครื่องมือห้องปฏิบัติการ.pdf