การผลิตบัณฑิต

อบรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ..

โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะแห่งการเป็น “วิศวกรสังค..

มื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

โครงการพลเมืองดีศรีเกษตร จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองกู่คำ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Smart Aggie – Tech Freshmen

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารโหลดบัณฑิต หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรม..

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ศึกษาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วย..

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี

การสอบวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร