การบริหารและการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้ง..

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/256..

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บร..

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ได้รั..

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นค..

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิยาลัยรา..

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้ง..

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย..