การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

วิพากษ์หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปล..

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที..

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ยกร่างหลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ​ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565

มื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมบุคลากร สายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิ..

เมื่อวันที่ 24 พฤษถาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารอำนวยการกลาง

การประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565