ข่าวสารคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำ..

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลว..

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน "เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร