ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Book of the week เดือนสิงหาคม 2565

อบรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ..

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา..

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะแห่งการเป็น “วิศวกรสังค..

มื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

ประชุมการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

อบรมการจัดเก็บเชื้อเห็ด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม "โรคพิษสุนัขบ้า"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเรื่องวัคซีนสัตว์เลี้ยง และบริการฉีดวัคซีนสนุขและแมว

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วันหนองกู่คำ