สายด่วนคณบดี

 Att
 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
 รักษาการคณบดี
เบอร์โทรราชการ : 062-9496517
 e-mail : att_atc@cmru.ac.th
  line id :
 
   
eakky pook_2
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรราชการ : เบอร์โทรราชการ :
 e-mail : n.kruthai@hotmail.com e-mail : pookpikvet63@gmail.com
line id : line id :
   
yo  
ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
เบอร์โทรราชการ :  
 e-mail : yho_009@hotmail.com  
line id :  
   
  eaknuk
  ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 เบอร์โทรราชการ : เบอร์โทรราชการ : 053-885408
 e-mail : e-mail : naksit_pan@cmru.ac.th
 line id : line id : Naksit PANYOYAI
   
 nik por
ดร.จีรภา ง่วนหอม อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรราชการ : 080-8518041 เบอร์โทรราชการ : 082-4826247
 e-mail : jeerapa.cmru@gmail.com   e-mail : mypor.supatra@gmail.com
 line id : jeeranicky line id : kapor2535
   
 
อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์นริศรา วิชิต
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 เบอร์โทรราชการ : เบอร์โทรราชการ : 053-885408
  e-mail :  e-mail : noomning@hotmail.com
  line id :  line id : 
   
au  
ดร.ทิตา สุนทรวิภาต  
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  
เบอร์โทรราชการ : 053-885400  
e-mail : thita_cmru@hotmail.com  
line id :