การวิจัย

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับทุนบทความวิจัย

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 บทความ
1. เรื่อง คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระของน้ำจิ้มมะแขว่นทำให้ข้นด้วยแซนแทนกัม ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 5,000 บาท
2. คุณค่าทางโภชนาการอาหารในวรรณคดีไทย เรื่อง "กาพย์แห่ชมเครื่องคาวหวาน" ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการ ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 จำนวน 5,000 บาท
        มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลดไฟล์