ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประวัติโดยย่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม สังกัดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพุทธศักราช 2521 วิทยาลัยครูเชียงใหม่มีนโยบายใช้พื้นที่จากราชพัสดุ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พุทธศักราช 2522 วิทยาลัยครูเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์เข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้นำนักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้ามาพัฒนา รวมทั้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาอื่นที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่นี้ด้วย

พุทธศักราช 2524 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารสำนักงานภาควิชาเกษตรศาสตร์

พุทธศักราช 2525 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ย้ายเข้าไปจัดการการเรียนการสอนที่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม ทั้งหมดภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ จัดการเรียนการสอนที่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 16 ปี จัดการเรียนสอนทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. (การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ)

พุทธศักราช 2537 สถาบันมีนโยบายขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตำบลสะลวง และ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พุทธศักราช 2540 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

พุทธศักราช 2541 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายเข้าไปจัดการเรียนการสอนที่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พุทธศักราช 2542 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้ยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศ การแบ่งส่วนของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542

พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

พุทธศักราช 2548 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548