การบริการวิชาการ

การศึกษาการปลูกเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกาแฟสายพันธุ์ L..

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลในท้องถ..

ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

โครงการขับเคลื่อนการสร้างรายได้เพื่อลดหนี้สินครัวเรือน

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์คุณค่าเครือข่ายวิสาหก..

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้วนเกษตรอินทรีย์แม่โจ้บ้านดิน

กิจกรรมการผลิตและแปรรูปสเปรดโกโก้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงงานแปรูปผลิตผลทางการเกษตร

การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวไรซ์เบอร์รี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่

บริการวิชาการและวิชาชีพด้านปศุสัตว์ สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ห้องเรียนขนาดใหญ่

กิจกรรมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจัดสวนในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดท่าข้าม

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ไสอั่วปลา และแฮมปลา

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ณ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมระยะสั้นเบเกอร์รี่เพื่อสุขภาพของเจ้านายแสนรัก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมระยะสั้นการผลิตเชื้อเห็ดอย่างง่าย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่..

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ริม