การบริการวิชาการ

แก้โลกเดือดด้วยผักอินทรีย์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหา..

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเ..

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.สันทราย

เปิดตลาดชุมมนอิทรีย์สร้างสรรค์และเสวนา Agricultural Technolo..

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง จ.เชียงราย

งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ประจำปีการศึกษา 256..

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

สัมมนาโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นสำหรับการจัดการหลังกา..

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานคณบดี

โครงการของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษ..

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม (แม่ริมโมเดล) Maerim..

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลิตผลในท้องถ..

ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2566 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร