ราชภัฏสัมพันธ์ เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น

ราชภัฏสัมพันธ์ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์ เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถ..

รายการ “ราชภัฏสัมพันธ์ ” สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz.

การอัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 FM 88.5 MHz.

ราชภัฏสัมพันธ์ ชวนติดตามช่วงสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 FM 88.5 MHz.

อัดเสียงรายการวิทยุ “เกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัดเสียงรายการวิทยุ “ราชภัฏสัมพันธ์” ชวนติดตามคณะเทคโนโลยีกา..

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัดเสียงรายการวิทยุ “ราชภัฏสัมพันธ์” ชวนติดตามคณะเทคโนโลยีกา..

ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 FM 88.5 MHz.

อัดเสียงแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหก..

ออกอาหารเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 FM 88.5 MHz.

การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยรา..

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรายการวิทยุราชภัฏสัมพันธ์ “รา..

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88...

รายการราชภัฏสัมพันธ์ “รายการเกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น”

ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 FM88.5 MHz.