การผลิตบัณฑิต

งานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

กิจกรรมจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Agritech CMRU Education Expo 2024

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

Semina in Food Science and Technology

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

การสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา..

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

ศึกษาดูงานด้านการจัดควบคุมแมลงศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ โรงคัดบรรจุผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการวิศวกรสังคม การพัฒนาธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่สะลวง-ขี..

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก

การประกวด ทูตกิจกรรม Aggie New Star 2023

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ อาคารโหลดบัณฑิต หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

อบรมเทคนิคและวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเป็นวิศวกรสังค..

เมื่อวันที่ 3 และ 7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ตำบลขี้เหล็ก