การผลิตบัณฑิต

การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา..

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ..

ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อบรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศเกษตรอินทรีย์ด้วยผึ้งชันโรง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้นำนักศึกษา และพิธีมอบเกียรติบั..

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ศาลาพระพุทธจตุรทิศ

ส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะ..

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

การแข่งขันออกแบบโลโก้ หัวข้อ 26 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 46 ป..

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

การนำเสนอสหกิจศึกษา วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอ..

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูม..

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์

การประกวด CMRU AMBASSADOR 2023

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 90 ปี

การสอบวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณบดี