สโมสรนักศึกษา

นางสาวศราภรณ์ มหาชัย
Saraporn Mahachai
ตำแหน่ง : นายกสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
E-Mail : saraporn8883@gmail.com
นายปาณัท จันดี
Panat Jandee
ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 1
E-Mail : panatjandee555@gmail.com
นายชัชวาลย์ ปะแจ๋
Chatchawan Pajae
ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 2
E-Mail : Chatchawan2664121510@gmail.com
นางสาวทัตพิชา ทองประศรี
Tatpicha Thongprasri
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
E-Mail : tatpicha050446@gmail.com
นางสาวสุคนทิพย์ หมู่น้อย
Sukhontip Moonoi
ตำแหน่ง : เลขานุการ
E-Mail : sukonm04@gmail.com
นางสาววรรณา เลาลี
Wanna Laolee
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
E-Mail : wannalaolee099@gmail.com
นางสาวกาญจนา ไตรรุ่งตระกูล
Kanjana Tairungtrakool
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-Mail : fritrirungtrakool@gmail.com
นายวิทูรย์ แซ่เฒ่า
Witune Saethao
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
E-Mail : vin64125014@gmail.com
นางสาวเกตุนภา แสนประเสริฐ
Ketnapa Sanprasert
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
E-Mail : 64125005@g.cmru.ac.th
นางสาวเพชรดา ไชยกอง
Phetrada Chaikong
ตำแหน่ง : ฝ่ายโครงการและแผน
E-Mail : nongfair7044@gmail.com
นายพรชัย แจ่มแจ้ง
Phonchai Chaemchaeng
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
E-Mail : cherb1327@gmail.com
นางสาวปรีดานุช กวินธิดา
Predanut Kawinthida
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-Mail : nongtuy12234@gmail.com
นางสาวกนิษฐา จรรยาพงศพันธ์
Kanittha Janyapongphan
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-Mail : janyapongphan44@gmail.com
นางสาวพรนัชชา ไชยนันต๊ะ
Phonnatcha Chainanta
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-Mail : phonnatchacha179@gmail.com
นางสาวกุลจิรา วิทยาวัฒนวันชัย
Guljira Vitayawattanawanchai
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-Mail : Guljirawitaya@gmail.com
นายชญานนท์ เขื่อนทหาร
Chayanon Khueanthahan
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-Mail : title.bk2004@gmail.com