หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
Thita Soonthornvipat
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : wongdeuan@hotmail.com
ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
Kulisara Marupanthorn
ตำแหน่ง : รองคณบดี
E-Mail : Kulisara_mar@cmru.ac.th
อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
Benjamas Sansawat
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : pia_benjamas@hotmail.com
อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
Phatthanawan Chanrattanayothin
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา
Panlop Sintuya
ตำแหน่ง : อาจารย์