หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง
Supatra Kammong
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : mypor.supatra@gmail.com
อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
Paphakorn Suthiphasilp
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : rsuthiphasilp@hotmail.com
อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี
Wachiranon Kaewtapee
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : a_air2@hotmail.com