การวิจัย

แสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ได้รับทุนบทคว..

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับทุนบทความวิ..

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ได้รับทุนบทความว..

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับทุนบทความวิจัย

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

แสดงความยินดีกับ อ.ดร.พันธ์ลพ สินธุยา ได้รับอนุสิทธิบัตร

ออกให้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทดสอบความกรอบและทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมูอินทรีย์กระจก

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ

แสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัณฑิต 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุม ในหัวข้อ Bring Local to Global

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซนทาราริเวอร์ไซด์

การแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ Meiji Un..

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2566

แสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ได้รับทุนวิจั..

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2566