การวิจัย

นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุม ในหัวข้อ Bring Local to Global

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซนทาราริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ได้รับทุนวิจั..

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2566

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ได้รับทุนวิจัย

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2566

การบรรยายเทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานบริการวิชาการส..

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ..

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

โครงการวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงาน Sustainable LE (Local Enter..

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ ชั้น 5 เดอะ สตรีท รัชดา กทม.

โครงการ ASEAN BCG Researcher Development Program 2023

ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กทม.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จีรภา ง่วนหอม ได้รับทุนวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสาร Chiang Mai Journal of Science

แสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ได้รับทุนวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินโครงการ รูปแบบการจัดกลไกการขับเคลื่อนระบบอา..

สนับสนุนของมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส) และ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส..