วิทยาเขต สะลวง-ขี้เหล็ก

ติดต่อเรา

ที่อยู่คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330///Faculty address: Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University, Saluang Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province 50330
> https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11Agp6kJzvccRTADNH94UrCvMyCPV_QI&usp=sharing///> https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11Agp6kJzvccRTADNH94UrCvMyCPV_QI&usp=sharing

AGRITECT CMRU Aerial Panorama > http://www.gisc.cmru.ac.th/index.php/main/panaMaerim9///AGRITECT CMRU Aerial Panorama > http://www.gisc.cmru.ac.th/index.php/main/panaMaerim9


 

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

สำนักงานคณะ 053-885400        
คณบดี 053-885401
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 053-885402
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 053-885403
การเงินและพัสดุ 053-885409
ฝ่ายงานวิชาการ 053-885410 , 053-885411
ห้องคอมพิวเตอร์                    053-885415
นโยบายและแผน   053-885400
ห้องพยาบาล   053-885412
ห้องพักอาจารย์(เพาะเลี้ยง) 053-885423
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  053-885422
อาคาเพาะชำ         053-885413
ห้องพักอาจารย์  053-885424
ห้องพักอาจารย์ (สัตว์น้ำ) 053-885417
ห้องปฏิบัติการ 053-885414
ห้องพักอาจารย์ (อุตสาหกรรม) 053-885425
ห้องสมุด   053-885416
ยานพาหนะ  053-885427
กิจการนักศึกษา        053-885426