งานประกันคุณภาพ

> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2565 > 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ >
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ >
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ >
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร >
> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2564 > QA_Agritech_64.pdf

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Science_Agri_64.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > QA_Science_Animal_64.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > QA_Food_Science_64.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Edu_Agri_64.pdf
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร > QA_Master_of_Science_64.pdf
> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 > QA_Agritech_63.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Science_Agri_63.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > QA_Science_Animal_63.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > QA_Food_Science_63.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Edu_Agri_63.pdf
> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562 > QA_Agritech_62.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Science_Agri_62.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > QA_Science_Animal_62.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > QA_Food_Science_62.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Edu_Agri_62.pdf
> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2561 > QA_Agritech_61.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Science_Agri.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > QA_Science_Animal_61.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > QA_Food_Science_61.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > QA_Edu_Agri_61.pdf