งานประกันคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการประเมินQA วท_บ_เกษตรศาสตร์_2564.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > เล่มรายงานผลประเมิน วท_บ_สัตวศาสตร์ 64.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > รายงานผลการตรวจประเมิน SAR 2564 วทอ.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลประเมินQA ค_บ_เกษตรศาสตร์ 64.pdf
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร > รายงานผลการตรวจประเมิน SAR 2564 ป_โท.pdf

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
> รายงานผลการตรวจประเมิน QA ปีการศึกษา 2563-คณะ.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2563 วท_บ_เกษตร.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > รายงานผลประเมิน63-สัตวศาสตร์.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > รายงานผลการตรวจประเมิน SAR 2563 วทอ.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2563_ค_บ_เกษตร.pdf
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
> ผลการประเมินคุณภาพภายใน agriculture ปีการศึกษา 2562.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-วท_บ_เกษตรศาสตร์.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-วท_บ_สัตวศาสตร์.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-วท_บ_วทอ.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการตรวจประเมิน-QA-หลักสูตร-ค_บ_เกษตรศาสตร์.pdf
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
> ผลการประเมินคุณภาพภายใน agriculture ปีการศึกษา 2561.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร วท_บ_เกษตร 61.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ > รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร สัตวศาสตร์ 61.pdf
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร > รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร food 61.pdf
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ > รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตร คบ เกษตร 61.pdf