งานห้องปฏิบัติการ

1.งานบริการการศึกษาและวิจัย

1.1 ข้อมูลพื้นฐานห้องปฏิบัติการ

> แนะนำห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร.pdf

> แนะนำอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร.pdf


1.2 ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย

1. ระเบียบห้องปฏิบัติการ.pdf

2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ.pdf

3. ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการ.pdf


1.3 แบบฟอร์ม

1. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับนักศึกษาทำวิจัย.pdf

2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับนักศึกษาฝึกงาน.pdf

3. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับโครงการวิจัยและบุคคลภายนอก.pdf

4. ขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกอบรม.pdf

5. แบบบันทึกยืมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน.pdf

6. แบบบันทึกยืมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนำออกไปใช้นอกอาคาร.pdf

7. แบบบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับเรียนปฏิบัติการ.pdf

8. แบบบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับทำวิจัยและปฏิบัติอการอิสระ.pdf

9. บันทึกรับผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณ์ของหาย.pdf

10. แบบประเมินห้องปฏิบัติการ.pdf

11. ฉลากติดขวดสารเคมี.pdf
 

1.4 เอกสารเผยแพร่

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

> ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 

1.5 ฐานข้อมูลเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

> ฐานข้อมูลเครื่องมือห้องปฏิบัติการ
 
 

2. งานรับตรวจวิเคราะห์และบริการใช้เครื่องมือ

2.1 ขั้นตอนการขอใช้บริการ


> ฐานข้อมูลเครื่องมือห้องปฏิบัติการ


2.2 กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

> ประกาศเรื่องกำหนดค่าบริการเครื่องวิทยาศาสตร์


2.3 แบบฟอร์มขอใช้บริการ

> แบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างและใช้บริการเครื่องมือ