งานห้องปฏิบัติการ

facebook fanpage ห้องปฏิบัติงานกลาง > https://www.facebook.com/Facagri?mibextid=ZbWKwL
1. งานบริการการศึกษาและวิจัย


        1.1 ข้อมูลพื้นฐานห้องปฏิบัติการ

                > แนะนำ
ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร >> Lab_Agri.pdf

                > แนะนำอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร >> Privatization_Building.pdf


        1.2 ระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย              
 

                1. ระเบียบห้องปฏิบัติการ >> Laboratory_Regulations.pdf

                2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ >> Safety_Practices.pdf

                3. ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการ >> Laboratory_Services.pdf


        1.3 แบบฟอร์ม

                1. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับนักศึกษาทำวิจัย >> Lab_Research_Student.pdf

                2. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับนักศึกษาฝึกงาน >> Lab_Apprentice_2.pdf

                3. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับโครงการวิจัยและบุคคลภายนอก >> Lab_third_party_2.pdf
               
                4. ขอใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกอบรม
>> Lab_training_2.pdf

                5. แบบบันทึกยืมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาฝึกงาน >> Form_equipment_2.pdf

                6. แบบบันทึกยืมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนำออกไปใช้นอกอาคาร >> Form_outdoor_2.pdf

                7. แบบบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับเรียนปฏิบัติการ >> Equipment_record_form.pdf

                8. แบบบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับทำวิจัยและปฏิบัติอการอิสระ >> hequipment_research_form.pdf

                9. บันทึกรับผิดชอบเครื่องมือและอุปกรณ์ของหาย >> lost_equipment_2.pdf

                10. แบบประเมินห้องปฏิบัติการ >> laboratory_assessment_form.pdf

                11. ฉลากติดขวดสารเคมี >> chemical_bottle_label.pdf

         1.4 เอกสารเผยแพร่

                > 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี >> safety_chemistry_lab.pdf

                > ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา >> Microbiology_Laboratory_Safety.pdf

                > ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ >> Science_Lab_Safety.pdf

        1.5 ฐานข้อมูลเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

                > ฐานข้อมูลเครื่องมือห้องปฏิบัติการ >> laboratory_instrument_database.pdf
        1.6 ฐานข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีทเี่กี่ยวข้อง
                
                
ฐานข้อมูลอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมีทเี่กี่ยวข้อง >> Culture_medium_database.pdf
2. งานรับตรวจวิเคราะห์และบริการใช้เครื่องมือ

         2.1 ขั้นตอนการขอใช้บริการ

               
>
ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างและใช้บริการเครื่องมือ >> Analyze_samples_services.pdf

        2.2 กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

                > ประกาศ เรื่องกำหนดค่าบริการเครื่องวิทยาศาสตร์ >>
setting_up_service.pdf
     
        2.3 แบบฟอร์มขอใช้บริการ
             
                > แบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างและใช้บริการเครื่องมือ >>
Sample_service_tool.pdf