งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

> เกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม-พ.ศ.2559.pdf

ส่วนนักศึกษา

> แบบขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

> แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงาน-ก่อนขอฝึก.pdf

> แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน.pdf


ส่วนอาจารย์

> แบบประเมินการนำเสนอ.pdf

> แบบประเมินรายงาน.pdf

> แบบบันทึกการนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.pdf

> แบบประเมิน-อาจารย์นิเทศ.pdf


ส่วนสถานประกอบการณ์

> แบบประเมิน-สถานประกอบการ.pdf

> รายชื่อสถานประกอบการณ์.pdf

> ฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการทำงาน.pdf


ตัวอย่าง การนำเสนอ รายงาน

              ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                       > งานนำเสนอ-บริษัท-ชาระมิงค์-จำกัด.pdf

                       > งานนำเสนอ-บริษัท-วีแอนด์พี-เฟร็ชฟูดส์-จำกัด-VP.pdf
                     
                       > รายงาน-บริษัท-วีแอนด์พี-เฟร็ชฟูดส์-จำกัด-VP.pdf
                      
                       > งานนำเสนอ-บริษัทแดซีโซ่.pdf

                       > รายงาน-บริษัทแดซีโซ่.pdf

                       > รายงาน-บริษัทยูเนี่ยนเฟรช-2003-จำกัด.pdf

              ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

                    
>
งานนำเสนอ-โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย-.pdf

                       > งานนำเสนอ-บริษัท-เจ_พี_การเกษตร.pdf

                       > งานนำเสนอ-ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่-.pdf

                       > รายงาน-กรมพัฒนาที่ดิน-เขต-6.pdf

                       > รายงาน-โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย.pdf

                       > รายงาน-โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ.pdf

                       > รายงาน-สำนักงานยาสูบเชียงใหม่.pdf