งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ.2559 > Internship_Practice.pdf

ส่วนนักศึกษา

แบบขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ > Permission_Form_60.pdf

แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานก่อนขอฝึก > Operation_Plan_Form_60.pdf

แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงาน > Accommodation_Details_Form_60.pdf


ส่วนอาจารย์

แบบประเมินการนำเสนอ > Supervision_Record_Form_60.pdf

แบบประเมินรายงาน > Evaluation_Form_60.pdf

ประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ > Assessment_Form_60.pdf

แบบประเมินการนำเสนอ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ > Presentation_Assessment_Form_60.pdf


ส่วนสถานประกอบการณ์

แบบประเมินสถานประกอบการ > Establishment_Assessment_Form_60.pdf

รายชื่อสถานประกอบการณ์ > List_Establishments_60.pdf

ฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการทำงาน > Establishment_Database.pdf


ตัวอย่าง การนำเสนอ รายงาน

              ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                       > งานนำเสนอ-บริษัท-ชาระมิงค์-จำกัด >> Raming_Tea.pdf

                       > งานนำเสนอ-บริษัท-วีแอนด์พี-เฟร็ชฟูดส์-จำกัด >> V&P.pdf

                       > งานนำเสนอ-บริษัทแดซีโซ่ >> Dacheeso.pdf

                       > รายงาน-บริษัทแดซีโซ่ >> Dacheeso_Report.pdf

                       > รายงาน-บริษัทยูเนี่ยนเฟรช-2003-จำกัด >> Union_Fresh_Report.pdf

              ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

                     
  >
งานนำเสนอ-โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย >> Special_project_Muang_Ngai.pdf

                       > งานนำเสนอ-บริษัท-เจ_พี_การเกษตร >> JP_Persentation.pdf

                       > งานนำเสนอ-ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ >> Royal_Agricultural_Research.pdf

                       > รายงาน-กรมพัฒนาที่ดิน-เขต-6 >> Land_Development_6_Report.pdf

                       > รายงาน-โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย >> Special_project_Muang_Ngai_Report.pdf

                       > รายงาน-โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ >> Model_farm_Royal_Report.pdf

                       > รายงาน-บริษัท-เจ_พี_การเกษตร >> JP_Report.pdf

                       > รายงาน-สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ >> Chiang_Mai_Tobacco_Report.pdf