ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์สมศักดิ์ พิชัยศิริ
ตำแหน่ง : คณบดี
อาจารย์จันทร์แก้ว เมืองใจ
ตำแหน่ง : คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ จันทร์คำอ้าย
ตำแหน่ง : คณบดี
อาจารย์นิยม เหล่าแสง
ตำแหน่ง : คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ทีปะปาล
ตำแหน่ง : คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรรณ ซื่อมาก
ตำแหน่ง : คณบดี
อาจารย์กิตติพันธ์ สุนทโรทก
ตำแหน่ง : คณบดี
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
ตำแหน่ง : คณบดี
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
ตำแหน่ง : คณบดี
อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
ตำแหน่ง : คณบดี
รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ตำแหน่ง : คณบดี