หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : supot_boo@cmru.ac.th
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : naksit@hotmail.com
อาจารย์ ดร. ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : Chayanon_saw@g.cmru.ac.th