สายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป

นายภาคภูมิ ทะนุดี
Pakpoom Tanudee
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
E-Mail : pakpoom_tan@hotmail.com
นางอรพินธ์ นาคำ
Orapin Nakam
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885400
E-Mail : orapin_na@hotmail.com
นางสาวจินตภา อัจฉริยากร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
E-Mail : jintaphaa@hotmail.co.th
นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-Mail : junekuakoon@hotmail.co.th
นางสาวนิภารัตน์ จันทรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-Mail : may_niparat@hotmail.co.th
นายสามารถ มณีมงคล
Samart Maneemongkol
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885415
E-Mail : m_samart17@hotmail.com
นายองอาจ พันตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายอัครเดช เอกเรื่อง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายดานุพงษ์ กันทะโน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายพรชัย บัวตูม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายอนุพงษ์ กองงาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายกิติพันธ์ ตาน้อย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายสมคิด ฆ้องเหล้ก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายวรวุฒิ ชัยวงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8665870
E-Mail : Zankworrawut@gmail.com