การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการป..

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ โรงแรมฟูราม่า ชะอำ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษากับคณะเทคโนโลยีก..

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภาย..

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

แลกเปลี่ยนรู้ด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ (E-Document) คณะว..

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีก..

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานคณบดี

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

แนะแนวอาชีพ สัตวแพทย์ สัตวบาล และนักวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโร..

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย