การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non..

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 25..

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชมดอยโถง ริมดอยรีสอร์ท เชียงดาว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ