สายสนับสนุน งานวิจัยและบริการการศึกษา

นายภาคภูมิ ทะนุดี
Pakpoom Tanudee
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6945755
นายธีรพงศ์ เตชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885411
E-Mail : teerapong_te@cmru.ac.th
นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-Mail : piluntasoot_s@hotmail.co.th
นางสาวเกตุนภา มกร์ดารา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885410
E-Mail : lokged_22@hotmail.co
นายวิหาร โคตมะณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
E-Mail : wihan_kho@cmru.ac.th
นายสุริยา แก้วต๋า
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
E-Mail : maxsuriya@hotmail.com
นายภควัต คชจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6142519
E-Mail : pakawatgod@gmail.com